Gebruiksvoorwaarden

Ingaande woensdag 27 januari 2021

Lees de volgende gebruiksvoorwaarden ("Overeenkomst" of "Gebruiksvoorwaarden") voordat u de Pocket-toepassing installeert of een van de producten of diensten gebruikt die wij aanbieden via onze toepassing, software of website (die hierin allemaal gezamenlijk de "Pocket-technologieën" worden genoemd). De Pocket-technologieën zijn eigendom van en in licentie gegeven door Mozilla Corporation. (hierin aangeduid als "wij", "ons", "onze", "Mozilla") en worden beheerd door Mozilla's bedrijfseenheid die bekend staat onder de naam "Pocket", die toepassingen en diensten heeft ontwikkeld voor gebruik in verband met een verscheidenheid aan apparaten en platforms, waaronder, zonder beperking, Windows, Mac, iPhone, iPad, Kindle Fire, Android, BlackBerry, Windows Phone, Chrome, Safari, Firefox en andere mobiele apparaten en computers. De Gebruiksvoorwaarden vormen een bindende juridische overeenkomst, die uw gebruik van de Pocket-technologieën via elk platform of apparaat regelt. Door de Pocket-toepassing te installeren, onze website te bezoeken of een van de Pocket-technologieën te installeren of te gebruiken, aanvaardt u deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, installeer onze toepassing dan niet, bezoek onze website niet en maak geen gebruik van onze producten of diensten. Deze Overeenkomst kent de volgende bepalingen en u kunt naar elke bepaling gaan door op de onderstaande koppelingen te klikken:

Indien u vragen of opmerkingen hebt over deze Overeenkomst, de Pocket-technologieën of uw Pocket Premium-abonnement, kunt u contact met ons opnemen via legal@getpocket.com. U kunt ook contact met ons opnemen via:
Mozilla Corporation
ATTN: Pocket Business Unit
149 New Montgomery St.
4th Floor
San Francisco, CA 94105, Verenigde Staten

De Pocket-service

De Pocket-softwaretoepassing, ondersteunende bestanden en bijbehorende documentatie (hierna gezamenlijk aangeduid als de 'Pocket-toepassing') wordt uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik ter beschikking gesteld. De video's, artikelen en andere content die u kiest om op te slaan, kunnen beschermd zijn door auteursrecht en andere wetten. Raadpleeg de website die u bezocht toen u dergelijke content opsloeg voor kennisgevingen van auteursrechten, informatie en beperkingen die op dergelijke content van toepassing kunnen zijn.

Wij respecteren het intellectuele eigendom van anderen en vragen onze gebruikers hetzelfde te doen. Met de Pocket-technologieën kunt u in de tijd schuiven tussen apparaten en platforms, zodat u later toegang krijgt tot informatie waartoe u toegang had toen u deze content op Pocket opsloeg. Als voorwaarde voor uw gebruik van de Pocket-technologieën stemt u ermee in de Pocket-technologieën niet te gebruiken om inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment, naar eigen goeddunken, met of zonder kennisgeving, de accounts van gebruikers die auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten schenden, te beëindigen en de toegang tot de Pocket-technologieën te blokkeren.

Wij bieden een betaalde abonnementsdienst aan ("Pocket Premium") die betaalde abonnees onder andere bepaalde functies aanbiedt die niet beschikbaar zijn voor gebruikers van de gratis standaardversie van de Pocket-technologieën. Elke betalende abonnee heeft een afzonderlijke, persoonlijke bibliotheek waarin een archiefkopie van opgeslagen content wordt opgeslagen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik op een later tijdstip. De Pocket Premium-abonnementsdienst omvat ook andere functies, zoals zoeken in de volledige tekst van opgeslagen content en voorgestelde tags voor een item. Voor Pocket Premium zijn maandelijkse en jaarlijkse abonnementen beschikbaar.

Licentieverlening

Onder de voorwaarden van deze Overeenkomst verlenen wij u een beperkt, niet-exclusief, persoonlijk, niet-overdraagbaar, niet in sublicentie verleenbaar, niet-commercieel recht en een beperkte, niet-exclusieve, persoonlijke, niet-overdraagbare, niet in sublicentie verleenbare, niet-commerciële licentie om: (1) een kopie van de Pocket-toepassing te downloaden en gebruiken; en (2) de Pocket-technologieën te bekijken en gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de producten en diensten die beschikbaar zijn op of via de Pocket-toepassing of onze website. Geen enkel ander recht of geen enkele andere licentie van welke aard dan ook met betrekking tot de Pocket-technologieën wordt u hieronder verleend. Niets hierin mag worden opgevat als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of andere verlening van een recht op het gebruik van enig octrooi, auteursrecht, handelsmerk, dienstmerk, handelsgeheim of ander intellectueel eigendomsrecht, tenzij uitdrukkelijk hierin bepaald. Als u commercieel gebruik wilt maken van de Pocket-technologieën, moet u vooraf een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met ons sluiten. De hierin vervatte licentie is van kracht tot deze wordt beëindigd. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u zich niet aan de voorwaarden van deze Overeenkomst houdt. U gaat ermee akkoord dat u bij een dergelijke beëindiging alle kopieën van de Pocket-technologieën zult vernietigen of definitief zult wissen.

Eigendom

De Pocket-technologieën, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Pocket-toepassing en alle andere programma's, tekst, afbeeldingen, bestanden en andere content, zijn eigendom van en vallen onder het auteursrecht van Mozilla en haar licentiegevers, en zijn wereldwijd beschermd. Wij behouden alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Pocket-technologieën en elk deel daarvan, met inbegrip van, zonder beperking, alle octrooirechten, auteursrechten, handelsmerken (met inbegrip van, zonder beperking, Pocket®, het Pocket-logo en de regenboogstreep), servicemerken, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten, elk afgeleid werk van de Pocket-technologieën en elke Update, en alle kopieën daarvan, ongeacht de vorm of media waarin of waarop het origineel of andere kopieën vervolgens bestaan. In het kader van deze Overeenkomst wordt onder "Update" verstaan elke wijziging, foutcorrectie, bugfix, nieuwe release, upgrade, patch of andere update van of voor de Pocket-toepassing. U gaat ermee akkoord alle door ons redelijkerwijs gevraagde maatregelen te nemen om het voorgaande te bewijzen, te handhaven, af te dwingen of te verdedigen. U zult geen actie ondernemen om onze eigendom van en rechten met betrekking tot de Pocket-technologieën, of een afgeleid werk of Update, op enigerlei wijze in gevaar te brengen, te beperken of te verstoren. Deze licentie behelst geen verkoop van het origineel of een reservekopie. Alle rechten zijn voorbehouden, tenzij anders vermeld.

Licentiebeperkingen

Uw toegang tot en gebruik van de Pocket-technologieën zijn onderworpen aan deze Overeenkomst en alle toepasselijke wet- en regelgeving. Het volgende mag u niet: (1) wijzigen, vertalen, reverse engineeren, decompileren, demonteren of afgeleide werken maken op basis van de Pocket-technologieën, met inbegrip van bestanden, tabellen of documentatie, of een deel daarvan, of de broncode, algoritmen, methoden of technieken die zijn opgenomen in de Pocket-toepassing of een deel daarvan bepalen of trachten te bepalen; (2) de Pocket-technologieën of daarvan afgeleide werken geheel of gedeeltelijk verspreiden, in licentie geven, overdragen of verkopen; (3) de Pocket-technologieën tegen vergoeding of betaling verkopen, verhuren of leasen, of de Pocket-technologieën gebruiken om reclame te maken of commerciële verzoeken te doen; (4) de Pocket-technologieën gebruiken om op enigerlei wijze bestanden te uploaden of te verspreiden die virussen, beschadigde bestanden of andere soortgelijke software of programma's bevatten die de werking van de computer van een ander kunnen beschadigen; (5) de goede werking van de Pocket-technologieën, transacties die in verband met de Pocket-technologieën worden aangeboden of andere door ons uitgevoerde activiteiten verstoren of trachten te verstoren, onze website of met de Pocket-technologieën verbonden netwerken verstoren, of maatregelen omzeilen die wij gebruiken om de toegang tot de Pocket-technologieën te voorkomen of te beperken; (6) de Pocket-technologieën op enigerlei wijze zonder toestemming exploiteren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het binnendringen of belasten van de netwerkcapaciteit; (7) een robot, spider, scraper of ander geautomatiseerd middel gebruiken om toegang te krijgen tot onze website of eigendomswerk voor enigerlei doel zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; (8) de Pocket-technologieën gebruiken om persoonlijke informatie over andere gebruikers van de Pocket-technologieën te verzamelen of te oogsten; (9) enige actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting op onze infrastructuur legt of kan leggen; (10) video's, artikelen of andere content delen met een onredelijk groot aantal personen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het verzenden van berichten naar een groot aantal ontvangers of het delen van content met personen die u niet kent of die u niet kennen (11) zich voordoen als een persoon of entiteit of uw connectie met een persoon of entiteit valselijk vermelden of anderszins verkeerd voorstellen; (12) de Pocket-technologieën of andere diensten, producten of downloads die beschikbaar zijn in verband met de Pocket-technologieën gebruiken voor illegale doeleinden; (13) beweren dat u de eigenaar bent van de Pocket-technologieën, met inbegrip van individuele bestanden, tekeningen of documentatie; (14) eigendomsvermeldingen, labels, merken of identificatie-informatie van welke aard dan ook op de Pocket-technologieën verwijderen of wijzigen; (15) de Pocket-technologieën of een deel ervan opnemen in een ander programma of product; (16) de Pocket-technologieën gebruiken voor enig ander doel dan in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst; of (17) enig deel van de Pocket-technologieën kopiëren of reproduceren, in welke vorm of op welke manier dan ook (als behalve dat u één kopie van de Pocket-toepassing mag maken voor archiverings- of back-updoeleinden, op voorwaarde dat deze kopie de auteursrechten en eigendomsvermeldingen in ongewijzigde vorm bevat). Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken diensten te weigeren, accounts te beëindigen of de toegang tot de Pocket-technologieën te beperken.

Informatie die u verstrekt

U gaat ermee akkoord ons Privacybeleid te lezen, waarin wordt uitgelegd welk soort informatie wij verzamelen en wat er met die informatie kan gebeuren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, hoe dergelijke informatie wordt gedeeld en gebruikt. Hoewel ons Privacybeleid geen wettelijke overeenkomst is en geen contractuele verplichtingen schept, staat er informatie in die u dient te lezen voordat u de Pocket-technologieën gebruikt. Ons Privacybeleid is van toepassing op de informatie die wij verzamelen, ongeacht of u ervoor kiest het te lezen. U hoeft geen gebruikersaccount te maken of persoonlijke informatie te verstrekken om onze website te bezoeken. Om onze toepassing of sommige van onze diensten te gebruiken, zoals het opslaan van video's, artikelen of andere content op Pocket, of om u aan te melden voor onze betaalde abonnementsdienst, moet u echter wel een gebruikersaccount maken. Als u ervoor kiest een gebruikersaccount te maken, moet u bepaalde actuele, volledige en nauwkeurige informatie over uzelf verstrekken, zoals daar tijdens het registratieproces ("Registratiegegevens") om wordt gevraagd, en moet u deze Registratiegegevens onderhouden en bijwerken om deze actueel, volledig en nauwkeurig te houden. U garandeert dat uw Registratiegegevens en alle andere informatie die u aan ons verstrekt waarheidsgetrouw, nauwkeurig en volledig zijn, en dat u gemachtigd bent om dergelijke informatie te verstrekken. U machtigt ons te allen tijde uw Registratiegegevens te verifiëren. Indien Registratiegegevens die u verstrekt onwaar, onjuist, niet actueel of onvolledig zijn, behouden wij ons het recht voor om naar eigen goeddunken uw gebruikersaccount en uw toegang tot de Pocket-technologieën op te schorten of te beëindigen.

Als u ervoor kiest om een gebruikersaccount te maken, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw account en wachtwoord, en voor het beperken van de toegang tot uw account. U mag uw wachtwoord of andere toegangsinformatie voor uw account niet delen met anderen, niet tijdelijk en niet permanent, en u gaat ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden met uw account of wachtwoord, of deze nu wel of niet door u zijn geautoriseerd. U stemt ermee in ons onmiddellijk in kennis te stellen van elk onbevoegd gebruik van uw account, Registratiegegevens of wachtwoorden, al naar gelang het geval. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken diensten te weigeren en/of gebruikersaccounts te beëindigen.

Indien u ervoor kiest om ons een bericht, feedback of gegevens te sturen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ideeën, opmerkingen, suggesties of vragen over een product of dienst, wordt dergelijke informatie als niet-vertrouwelijk beschouwd. Wij hebben geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke informatie en het staat ons vrij de informatie zonder enige beperking te reproduceren, te gebruiken, bekend te maken en te verspreiden onder anderen. Verder staat het ons vrij ideeën, concepten, kennis of technieken uit dergelijke informatie te gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie en marketing van producten en diensten waarin dergelijke ideeën, concepten, kennis of technieken zijn verwerkt. Met de Pocket-technologieën kunnen gebruikers informatie of materiaal delen, opslaan of publiceren, of communiceren met of anderszins informatie delen met andere gebruikers of personen. U gaat ermee akkoord geen lasterlijk, onjuist, beledigend, bedreigend, aanstootgevend, onfatsoenlijk, illegaal of anderszins verwerpelijk materiaal te delen, op te slaan, in te dienen, te publiceren, weer te geven, te verspreiden of anderszins te communiceren, of materiaal dat een federale, staats- of lokale wet in de Verenigde Staten of waar dan ook ter wereld schendt. U bent als enige verantwoordelijk voor alle informatie die u deelt, opslaat, indient, publiceert, weergeeft, verspreidt of anderszins via de Pocket-technologieën communiceert, zelfs als er een claim zou ontstaan na beëindiging van de dienst. U gaat ermee akkoord dat al dergelijke content, berichten en andere mededelingen niet als privé of veilig worden beschouwd en dat dergelijke content, berichten en mededelingen kunnen worden gelezen door medewerkers en/of andere agenten van Mozilla, ongeacht of zij de beoogde ontvangers zijn of niet. Indien wij of een andere persoon u vragen om video's, artikelen of andere content niet langer met derden te delen of om niet langer via de Pocket-technologieën met derden te communiceren, gaat u ermee akkoord om onmiddellijk aan een dergelijk verzoek te voldoen.

De video's, artikelen en andere content die beschikbaar worden gesteld op websites van derden, zijn mogelijk beschermd door auteursrecht en andere toepasselijke wetten. Bepaalde content mag niet worden gereproduceerd, worden gebruikt om afgeleide werken voor te bereiden, worden gedistribueerd, of mag niet publiekelijk worden uitgevoerd of worden getoond zonder de schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht, behalve voor zover toegestaan onder de "fair use"-bepalingen van de Amerikaanse auteursrechtwetten, andere beperkingen op exclusieve auteursrechten in de Amerikaanse auteursrechtwetten of vergelijkbare bepalingen van buitenlandse wetten. Aan andere content kunnen rechten voor hergebruik verbonden zijn. Raadpleeg de website die u bezocht toen u dergelijke content opsloeg voor informatie die van toepassing kan zijn op dergelijke content.

U verklaart en gaat ermee akkoord dat de Pocket-toepassing uitsluitend zal worden gebruikt voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik met betrekking tot de content van websites waartoe u wettelijk toegang hebt, en dat de Pocket-toepassing niet zal worden gebruikt in strijd met de beperkingen die zijn vermeld op de website waarop dergelijke content is gepubliceerd. Op sommige websites zijn beveiligingsmaatregelen van kracht om toegang te voorkomen en u gaat ermee akkoord geen stappen te ondernemen om dergelijke beveiligingsmaatregelen te omzeilen. Wij houden niet noodzakelijkerwijs toezicht op materiaal dat wordt geplaatst, verzonden of opgeslagen op of met de Pocket-technologieën. Door video's, artikelen of content te plaatsen, te delen of op te slaan, verklaart u dat dit geen inbreuk maakt op auteursrechten, handelsmerken, privacyrechten of andere intellectuele eigendomsrechten of wettelijke rechten van derden. Indien wij vernemen dat een gebruiker informatie of materialen heeft geplaatst, gedeeld of opgeslagen die naar verluidt niet in overeenstemming is of zijn met deze Overeenkomst, kunnen wij naar eigen goeddunken de aantijging onderzoeken en bepalen of wij andere acties ondernemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het al dan niet verwijderen of verzoeken om verwijdering van de informatie of materialen die door een gebruiker zijn geplaatst, gedeeld of opgeslagen. Wij behouden ons ook het recht voor het account te beëindigen van elke gebruiker die in strijd met deze Overeenkomst content overdraagt of opslaat. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk jegens gebruikers voor de uitvoering of niet-uitvoering van dergelijke activiteiten. U kunt worden onderworpen aan civiele en strafrechtelijke sancties, met inbegrip van maar niet beperkt tot geldelijke schadevergoeding, als u de voorwaarden van deze Overeenkomst schendt of inbreuk maakt op wettelijke rechten van derden.

Als u van mening bent dat uw auteursrechtelijk beschermde werk of handelsmerk is geschonden, neem dan contact met ons op en verstrek alle informatie die relevant is voor een claim met betrekking tot de schending van het auteursrecht of handelsmerk. Neem contact met ons op zoals beschreven op de Mozilla-pagina Report Copyright or Trademark Infringement.

Websites van derden, software en diensten

De content, producten en diensten die beschikbaar zijn via de Pocket-technologieën, bevatten materiaal van niet-gelieerde derden. Wij nemen ook deel aan gezamenlijke marketingaanbiedingen en aanbiedingen van andere diensten van derden en op onze website vindt u koppelingen naar sites van derden. De Pocket-technologieën kunnen ook, uitsluitend op uw verzoek, worden geïntegreerd in softwaretoepassingen en diensten van derden waarmee u materiaal binnen dergelijke toepassingen van derden op Pocket kunt opslaan en de informatie die wij verzamelen, kunt gebruiken om het dienstenaanbod van dergelijke derden te verbeteren. Dergelijke derden kunnen u de mogelijkheid bieden om de Pocket-toepassing te installeren of de Pocket-technologieën te gebruiken vanaf of via hun websites of dergelijke derden kunnen verzoeken om toegang tot of gebruik van uw Pocket-gebruikersaccount of andere informatie, zodat zij de diensten kunnen aanpassen die zij u aanbieden. Als u zich bijvoorbeeld op een website van een derde bevindt, kunt u de mogelijkheid krijgen om de Pocket-toepassing te downloaden en te installeren of kunt u worden doorgestuurd naar onze website of toegang krijgen tot de Pocket-technologieën. De derden die een contract met ons zijn aangegaan, zijn onafhankelijk en zijn niet onze agenten. Dergelijke koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Wij hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor, de content van, of producten of diensten die beschikbaar zijn via websites van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot de websites die video's, artikelen of andere content aanbieden die u kiest om op te slaan op Pocket. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de content van derden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij geen garantie geven en niet aansprakelijk zijn voor materiaal of websites van derden. U stemt er ook mee in dat u geen content of materiaal van derden zult gebruiken op een wijze die inbreuk maakt op de rechten van een andere partij en dat wij op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn voor een dergelijk gebruik door u.

Als u een softwaretoepassing hebt ontwikkeld en deze in de Pocket-technologieën wilt integreren, moet u onze API-licentieovereenkomst aangaan. Neem contact met ons op via legal@getpocket.com voor meer informatie.

Kennisgevingen van eigendomsrechten

Alle handelsmerken, servicemerken, logo's, handelsnamen en andere eigendomsaanduidingen van Pocket die hierin worden gebruikt, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Pocket. Alle andere handelsmerken, servicemerken, logo's, handelsnamen en alle andere eigendomsaanduidingen zijn de handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve partijen.

Afwijzing van garanties

Er worden redelijke inspanningen geleverd om de nauwkeurigheid en integriteit van de Pocket-technologieën te verbeteren, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten, verouderde informatie, onnauwkeurigheden, typografische fouten of andere fouten. Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Overeenkomst, behouden wij ons het recht voor om de Pocket-technologieën, de content of andere materialen die deel uitmaken van de Pocket-technologieën op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten, te verwijderen of de toegang ertoe uit te schakelen. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor deze wijzigingen. Als geregistreerd gebruiker met een goede reputatie kunt u beperkte toegang krijgen tot de video's, artikelen of andere content die op Pocket is opgeslagen. Deze toegang wordt slechts als een tegemoetkoming aangeboden en de items die u op Pocket opslaat, kunnen te allen tijde en om welke reden dan ook worden verwijderd. Wij geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor uw gebruik van Pocket of de producten of diensten die wij leveren. We kunnen ook beperkingen opleggen aan het gebruik van of de toegang tot bepaalde functies of delen van de Pocket-technologieën, om welke reden dan ook en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid. Onze website, producten en diensten zijn mogelijk van tijd tot tijd niet beschikbaar als gevolg van mechanische, telecommunicatie-, software- of andere storingen. Wij kunnen niet voorspellen of controleren wanneer een dergelijke uitval kan optreden en wij hebben geen controle over de duur van een dergelijke uitval.

DE POCKET-TECHNOLOGIEËN (MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, ONZE TOEPASSING, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN WEBSITE) WORDEN "AS IS" GELEVERD, ZONDER ENIGE GARANTIE EN MET ALLE FOUTEN. WIJ GEVEN GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIE MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, NAUWKEURIGHEID, GESCHIKTHEID, FUNCTIONALITEIT, BESCHIKBAARHEID OF WERKING VAN DE POCKET-TECHNOLOGIEËN. U ERKENT DAT WIJ GEEN CONTROLE HEBBEN OVER UW GEBRUIK VAN DE POCKET-TECHNOLOGIEËN EN DAT WIJ GEEN GARANTIE BIEDEN VOOR DE PRESTATIES OF RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR UW GEBRUIK VAN DE POCKET-TECHNOLOGIEËN. U AANVAARDT ALLE RISICO'S EN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR UW GEBRUIK VAN DE POCKET-TECHNOLOGIEËN EN VOOR ENIG VERLIES VAN OF FOUTEN IN GEGEVENS OF INFORMATIE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENHEID, EN ALLE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT HET VERLOOP VAN DE HANDEL OF HET HANDELSGEBRUIK. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GARANDEREN NOCH VERKLAREN WIJ DAT UW GEBRUIK VAN DE POCKET-TECHNOLOGIEËN GEEN INBREUK ZAL MAKEN OP DE RECHTEN VAN DERDEN, NOCH DAT DE POCKET-TECHNOLOGIEËN BESCHIKBAAR ZULLEN ZIJN VOOR UW TOEGANG OF GEBRUIK, NOCH DAT DE WERKING VAN DE POCKET-TECHNOLOGIEËN FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZAL ZIJN. HOUD ER REKENING MEE DAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET IS TOEGESTAAN, ZODAT SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DAARNAAST KUNT U NOG ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE VAN STAAT TOT STAAT VERSCHILLEN.

Beperking van aansprakelijkheid

ER ZIJN INHERENTE RISICO'S VERBONDEN AAN HET VERTROUWEN OP, HET GEBRUIK VAN OF HET OPVRAGEN VAN INFORMATIE OP INTERNET, EN WIJ RADEN U DRINGEND AAN ERVOOR TE ZORGEN DAT U DEZE RISICO'S DPPRGRONDT VOORDAT U DE POCKET-TECHNOLOGIEËN GEBRUIKT OF ENIGE WEBSITE GEBRUIKT DIE U TOEGANG VERSCHAFT TOT DE POCKET-TECHNOLOGIEËN. UW GEBRUIK VAN DE POCKET-TECHNOLOGIEËN GESCHIEDT OP EIGEN RISICO. NOCH MOZILLA, NOCH ENIGE VAN HAAR MOEDERBEDRIJVEN, DOCHTERONDERNEMINGEN OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN, NOCH ENIGE VAN HUN WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN OF DIRECTEUREN, ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG- OF ANDERE SCHADE (MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, VERLIES VAN GEGEVENS OF INFORMATIE VAN WELKE AARD DAN OOK, VERLIES VAN HANDEL, WINSTDERVING, HANDELSONDERBREKING, DEKKINGSKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE) VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDEND MET DEZE OVEREENKOMST OF HET GEBRUIK OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE POCKET-TECHNOLOGIEËN, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. HOUD ER REKENING MEE DAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN UITSLUITING VAN BEPAALDE SCHADE NIET IS TOEGESTAAN, ZODAT SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Mozilla, haar moederbedrijven, dochterondernemingen en filialen, en hun functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, distributeurs en licentiehouders op eigen kosten schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle vonnissen, verliezen, tekortkomingen, schade, aansprakelijkheden, kosten, vorderingen, eisen, rechtszaken en onkosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke honoraria van advocaten, honoraria van getuigen-deskundigen en onkosten) die zijn gemaakt als gevolg van, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met uw inbreuk op deze Overeenkomst, uw gebruik van de Pocket-technologieën of een van uw andere handelingen of nalatigheden.

Geschillen

GESCHILLEN OF VORDERINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDEN MET UW GEBRUIK VAN DE POCKET-TECHNOLOGIEËN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GESCHILLEN MET BETREKKING TOT DE POCKET PREMIUM-ABONNEMENTSDIENST, ZULLEN WORDEN BESLECHT DOOR MIDDEL VAN BINDENDE ARBITRAGE EN NIET VOOR DE RECHTBANK, MET UITZONDERING VAN DAT U VORDERINGEN KUNT INDIENEN BIJ DE RECHTBANK VOOR KLEINE VORDERINGEN ALS UW VORDERINGEN DAARVOOR IN AANMERKING KOMEN. HET FEDERALE ARBITRAGEBESLUIT EN DE FEDERALE ARBITRAGEWET ZIJN VAN TOEPASSING OP DEZE OVEREENKOMST.

ER IS GEEN RECHTER OF JURY BIJ DE ARBITRAGE EN DE RECHTERLIJKE TOETSING VAN EEN ARBITRAAL VONNIS IS BEPERKT. EEN ARBITER KAN ECHTER OP INDIVIDUELE BASIS DEZELFDE SCHADEVERGOEDINGEN EN HERSTELMAATREGELEN TOEKENNEN ALS EEN RECHTBANK (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERBODS- EN DECLARATOIRE MAATREGELEN OF WETTELIJKE SCHADEVERGOEDINGEN), EN MOET ZICH AAN DEZE GEBRUIKVOORWAARDEN HOUDEN ZOALS EEN RECHTBANK ZOU DOEN. ARBITRAGE IS INFORMELER DAN EEN RECHTSZAAK EN STAAT BEPERKTERE VERKENNINGEN TOE DAN EEN RECHTSZAAK. DE ARBITER BESLIST OVER ALLE KWESTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT KWESTIES BETREFFENDE DE REIKWIJDTE EN DE UITVOERBAARHEID VAN DEZE ARBITRAGEBEPALING.

Als u een arbitrageprocedure wilt starten, moet u een brief met een verzoek om arbitrage en een beschrijving van uw vordering sturen naar: President, Mozilla Corporation/Pocket Business Unit, 149 New Montgomery Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94105, Verenigde Staten. Tenzij u en wij anders overeenkomen, vindt de arbitrage plaats in het district (of de regio) waarin u woont. De arbitrage zal worden uitgevoerd door JAMS in overeenstemming met de "Streamlined Arbitration Rules & Procedures" van die organisatie, indien JAMS een kantoor heeft in het district (of de regio) waar de arbitrage plaatsvindt. Anders wordt de arbitrage uitgevoerd door een neutrale arbiter in overeenstemming met de regels van de American Arbitration Association (AAA), met inbegrip van de aanvullende procedures van de AAA voor consumentengeschillen. JAMS-regels en andere informatie zijn beschikbaar op https://www.jamsadr.com of door te bellen naar 1-800-352-5267. De regels en andere informatie van de AAA zijn beschikbaar op www.adr.org of door te bellen naar 1-800-778-7879. De betaling van alle indienings-, administratie- en bemiddelingskosten wordt geregeld door de toepasselijke JAMS- of AAA-regels. Wij zullen uw betaling van de dossierkosten onmiddellijk vergoeden, tenzij uw vordering meer dan US$ 10.000 bedraagt, in welk geval u verantwoordelijk bent voor de dossierkosten. Indien uw vordering US$ 10.000 of minder bedraagt, gaan wij ermee akkoord dat u kunt kiezen of de arbitrage uitsluitend zal plaatsvinden op basis van aan de arbiter voorgelegde documenten, via een telefonische hoorzitting, of via een persoonlijke hoorzitting zoals vastgesteld door de toepasselijke JAMS- of AAA-regels. De arbiter heeft de bevoegdheid om redelijke honoraria van advocaten en kosten (met inbegrip van de kosten van de arbitrage en van deskundigen) toe te kennen aan de winnende partij, maar wij zullen dergelijke honoraria alleen eisen als de arbiter vaststelt dat uw vordering lichtzinnig is.

WIJ KOMEN OVEREEN DAT EVENTUELE GESCHILLENBESLECHTINGSPROCEDURES UITSLUITEND OP INDIVIDUELE BASIS ZULLEN WORDEN GEVOERD EN NIET IN HET KADER VAN EEN COLLECTIEF, GECONSOLIDEERD OF REPRESENTATIEF GEDING. INDIEN EEN VORDERING OM WELKE REDEN DAN OOK VOOR DE RECHTER WORDT GEBRACHT IN PLAATS VAN IN ARBITRAGE WORDT GEBRACHT, ZIEN WIJ BEIDEN AF VAN ENIG RECHT OP JURYRECHTSPRAAK.

Geldend recht

Door een van de Pocket-technologieën te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de Federal Arbitration Act, de toepasselijke federale wetgeving en de wetten van de staat Californië, zonder rekening te houden met principes van wetsconflicten, van toepassing zijn op deze Gebruiksvoorwaarden en op elk geschil van welke aard dan ook dat tussen u en ons zou kunnen ontstaan.

Automatische verlenging, betalingen en terugbetalingen

Abonnementen op onze betaalde Pocket Premium-service zijn beschikbaar in maandelijkse en jaarlijkse abonnementen. Elk betaald abonnement is slechts geldig voor één gebruikersaccount en het is u niet toegestaan uw betaalde abonnement met andere gebruikersaccounts te gebruiken. **UW BETAALDE POCKET PREMIUM-ABONNEMENT WORDT AUTOMATISCH VERLENGD EN HET ABONNEMENTSGELD WORDT IN REKENING GEBRACHT AAN HET EINDE VAN ELKE ABONNEMENTSPERIODE, TOT U OPZEGT. DE ABONNEMENTSKOSTEN WORDEN IN REKENING GEBRACHT VIA UW MEEST RECENTE BETALINGSMETHODE.**We kunnen een gratis proefperiode aanbieden voor Pocket Premium. Als u zich aanmeldt voor een gratis proefperiode, worden u de abonnementskosten in rekening gebracht wanneer de gratis proefperiode afloopt, en aan het einde van elke volgende abonnementsperiode, tot u opzegt.

Wij behouden ons het recht voor om in de toekomst kosten in rekening te brengen voor het gebruik van onze diensten die momenteel gratis beschikbaar zijn. Het gebruik van een dienst wordt u niet in rekening gebracht, tenzij u heeft gekozen voor een betaald abonnement. Wij zullen gebruikers ten minste dertig dagen voordat een dergelijke wijziging van kracht wordt, op de hoogte stellen van elke materiële wijziging van de voorwaarden die van toepassing zijn op de abonnementsdienst. Door onze diensten te blijven gebruiken nadat de wijziging van kracht is geworden, aanvaardt u de nieuwe voorwaarden.

We geven geen geld terug voor abonnementen die zijn betaald via iTunes of Google Play. Als u voor uw betaalde abonnement via onze website betaalt, kunnen wij, naar eigen goeddunken, een pro-rata terugbetaling geven voor het ongebruikte deel van de abonnementsperiode.

Opzeggingsbeleid voor Pocket Premium

U kunt uw abonnement op elk gewenst moment opzeggen. Als u opzegt of besluit niet te verlengen, wordt u bij opzegging of aan het einde van uw abonnementsperiode overgezet naar onze gratis dienst, zoals van toepassing. Als u uw betaalde abonnement niet op tijd betaalt, behouden wij ons het recht voor uw betaalde abonnement op te schorten of uw serviceniveau te verlagen naar onze gratis dienst. ALS U UW ABONNEMENT WILT OPZEGGEN, STUURT U EEN E-MAIL NAAR CANCEL@GETPOCKET.COM OF VOLGT U DE OPZEGINSTRUCTIES DIE U OP ONZE WEBSITE VINDT.

Beëindiging

Deze Overeenkomst is van kracht tenzij en tot deze wordt beëindigd zoals hierin uitdrukkelijk is bepaald. Wij kunnen deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen en kunnen dit onmiddellijk doen zonder voorafgaande kennisgeving, zonder enige aansprakelijkheid jegens u, en u dienovereenkomstig de toegang tot de Pocket-technologieën ontzeggen, naar eigen goeddunken, indien u enige voorwaarde of bepaling van deze Overeenkomst niet naleeft of wij vermoeden dat u deze niet naleeft. Bij beëindiging van deze Overeenkomst dient u alle materialen die u van ons hebt gedownload of anderszins hebt verkregen, alsmede alle kopieën van dergelijke materialen, onmiddellijk te vernietigen. Beëindiging van deze Overeenkomst zal niet fungeren als een verklaring van afstand van enige inbreuk op deze Overeenkomst en zal u niet ontslaan van enige aansprakelijkheid voor inbreuk op uw verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst.

Bij beëindiging van een betaald abonnement worden alle gegevens die zijn opgeslagen als onderdeel van uw betaalde abonnement (met inbegrip van bijvoorbeeld kopieën van content in uw permanente bibliotheek), nog 30 dagen bewaard. Na deze periode van 30 dagen zijn wij niet verplicht deze gegevens op te slaan.

Overdracht

Deze Overeenkomst mag niet, geheel of gedeeltelijk, vrijwillig, van rechtswege of anderszins, door u worden overgedragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Met inachtneming van de voorgaande zin, zijn de rechten en verplichtingen van de partijen bindend voor, en komen zij ten goede aan, de partijen en hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden. Elke poging tot overdracht anders dan in overeenstemming met deze afdeling is nietig.

Scheidbaarheid

Indien de toepassing van een bepaling van deze Overeenkomst op bepaalde feiten of omstandigheden door een arbiter of tribunaal ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, dan (a) worden de geldigheid en afdwingbaarheid van die bepaling zoals toegepast op andere bepaalde feiten of omstandigheden en de geldigheid van andere bepalingen van deze Overeenkomst daardoor op generlei wijze aangetast of geschaad, en (b) wordt die bepaling zoveel mogelijk ten uitvoer gelegd teneinde de bedoeling van de partijen te verwezenlijken en zonder verdere actie van de partijen opnieuw gevormd voor zover dat nodig is om die bepaling geldig en afdwingbaar te maken.

Verhouding tussen de partijen

Niets in deze Overeenkomst mag worden beschouwd of geïnterpreteerd als het creëren van een joint venture, partnerschap, agentschap, dienstverband of fiduciaire relatie tussen de partijen. Geen van de partijen, noch hun vertegenwoordigers hebben enige bevoegdheid om de andere partij in welk opzicht dan ook te binden, en de relatie tussen de partijen is en blijft die van onafhankelijke contractanten.

Overmacht

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming voor zover die te wijten is aan onvoorziene omstandigheden of oorzaken buiten onze redelijke controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overmacht, aardbeving, brand, overstroming, embargo's, arbeidsgeschillen en stakingen, rellen, oorlog, nieuwe productvervaardigingsprocessen of andere onverwachte productontwikkelingsproblemen, en handelingen van burgerlijke en militaire autoriteiten.

Volledige Overeenkomst

Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp daarvan en vervangt alle eerdere of gelijktijdige verklaringen, besprekingen, voorstellen, onderhandelingen, voorwaarden, overeenkomsten en mededelingen, mondeling of schriftelijk, tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst en alle vroegere handelswijzen of gewoonten in de bedrijfstak. Geen enkele wijziging of aanpassing van enige bepaling van deze Overeenkomst zal van kracht zijn, tenzij deze schriftelijk en ondertekend is gedaan door een naar behoren bevoegde ondertekenaar van Mozilla en u.

Internationale toegang

De Pocket-technologieën zijn toegankelijk vanuit andere landen dan de Verenigde Staten. Wij beheren en exploiteren de Pocket-technologieën vanuit kantoren in de Verenigde Staten en alle servers die het beschikbaar maken, bevinden zich in de Verenigde Staten. Wij verklaren of garanderen niet dat de Pocket-technologieën geschikt zijn voor gebruik of toegang op andere locaties. Als u de Pocket-technologieën buiten de Verenigde Staten benadert en gebruikt, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van Amerikaanse en uw lokale wetten en voorschriften, als en voor zover deze wetten van toepassing zijn.

U mag de Pocket-technologieën niet gebruiken, exporteren, herexporteren, importeren of overdragen, behalve zoals toegestaan door de wetten van de Verenigde Staten, de wetten van het rechtsgebied waarin u de Pocket-technologieën hebt verkregen en alle andere toepasselijke wetten. In het bijzonder, maar zonder beperking, mogen de Pocket-technologieën niet worden uitgevoerd of opnieuw uitgevoerd: (a) naar landen waartegen de Verenigde Staten een embargo heeft ingesteld; of (b) naar personen die voorkomen op de lijst van het Amerikaanse ministerie van Financiën met speciaal aangewezen onderdanen of op de lijst met geweigerde personen of entiteiten van het Amerikaanse ministerie van Handel. Door de Pocket-technologieën te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u zich niet in een dergelijk land of op een dergelijke lijst bevindt. U mag de Pocket-technologieën ook niet gebruiken voor enig doel dat verboden is volgens Amerikaanse wetten, met inbegrip van de ontwikkeling, het ontwerp, de vervaardiging of de productie van raketten, nucleaire, chemische of biologische wapens. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, de beschikbaarheid van de Pocket-technologieën of een deel ervan op elk moment te beperken voor personen, geografisch gebieden of rechtsgebieden.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, de beschikbaarheid van de Pocket-technologieën of een deel ervan op elk moment te beperken voor personen, geografisch gebieden of rechtsgebieden.

Beperkte rechten van de Amerikaanse overheid

Als dit product is verworven onder de voorwaarden van een overheidscontract, zijn gebruik, verveelvoudiging en openbaarmaking onderworpen aan de voorwaarden van deze licentie en de volgende beperkingen: onderverdeling (c)(1)(ii) van de clausule Rights in Technical Data and Computer Software in 252.227-7013 (DOD-contracten); onderverdelingen (a) tot en met (d) van 52.227-19 (contracten van civiele instanties); en het toepasselijke ADP Schedule Contract (GSA-contracten).

Toegang door kinderen

In de Verenigde Staten: als u fabrikant bent van apparaten of een andere derde partij (de "Sponsor") bent die apparaten levert aan kinderen jonger dan 13 jaar waarbij gebruik wordt gemaakt van de Pocket-technologieën, bent u verantwoordelijk voor de naleving van de Amerikaanse Children's Online Privacy Protection Act ("COPPA") en, voor zover van toepassing, de Family Educational Rights and Privacy Act ("FERPA"). Dit betekent dat de Sponsor ouders/voogden moet informeren over de te verzamelen informatie en toestemming van de ouders/voogd moet verkrijgen voordat deze de persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar verzamelt en deelt met de Pocket-toepassing om een account te maken of de Pocket-technologieën te gebruiken. Onder passende omstandigheden kan de school deze toestemming namens de ouders/voogden verlenen. Zie voor meer informatie over de naleving van COPPA de website van de Federal Trade Commission op https://www.ftc.gov/business-guidance/resources/complying-coppa-frequently-asked-questions.

Behalve zoals bepaald in de bovenstaande paragraaf, zijn de Pocket-technologieën niet bestemd voor personen jonger dan 13 jaar. Als je 13 jaar of ouder bent, maar jonger dan 18 jaar, moet je deze Overeenkomst met je ouder of voogd doornemen om er zeker van te zijn dat jij en je ouder of voogd de Overeenkomst begrijpen en ermee instemmen.

Elektronische communicatie

Als u een gebruikersaccount maakt of ons e-mails stuurt, geeft u toestemming om elektronische berichten van ons te ontvangen. Wij zullen met u via e-mail communiceren of door berichten op de Pocket-technologieën te plaatsen. U gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke mededelingen schriftelijk moeten zijn. U gaat ermee akkoord dat wij u e-mails kunnen sturen om u te informeren over wijzigingen of toevoegingen aan de Pocket-technologieën of uw Pocket Premium-abonnement, over onze producten of diensten, of voor andere doeleinden die wij passend achten.

Herzieningen van de Overeenkomst

Wij kunnen deze Overeenkomst te allen tijde herzien. Indien wij de Gebruiksvoorwaarden wijzigen, zullen wij de wijziging bekendmaken op onze website, via de Pocket-technologieën, of u op een andere manier op de hoogte brengen van de wijziging. Voorafgaand aan elk gebruik van de Pocket-technologieën, dient u de Gebruiksvoorwaarden te bekijken om de huidige Overeenkomst waaraan u gebonden bent, vast te stellen. Voor uw gemak vermelden wij de ingangsdatum van de Overeenkomst aan het begin van het document, zodat u gemakkelijk kunt nagaan of deze is bijgewerkt sinds de laatste keer dat u de Gebruiksvoorwaarden hebt bekeken. Als u de Pocket-technologieën blijft gebruiken, betekent dit dat u deze Overeenkomst op het moment van elk gebruik aanvaardt. Indien de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden voor u niet aanvaardbaar zijn, bestaat uw enige verhaalsmogelijkheid erin de Pocket-technologieën niet langer te gebruiken. Niettegenstaande de voorgaande zinnen van deze paragraaf zijn herzieningen van de Gebruiksvoorwaarden niet van toepassing op geschillen tussen u en Pocket die zijn ontstaan vóór de datum van een dergelijke herziening. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd zoals uiteengezet in deze paragraaf, en kunnen niet mondeling worden gewijzigd.

Copyright

Copyright © 2012-2022 Mozilla Corporation. Alle rechten voorbehouden.