Ali Shahab

529 days ago

تجربه نشون داده که هیچ چیزی بدتر از احساسی عمل کردن اعتبار حرفه‌ای را مخدوش نمی‌کنه. پیشنهاد این مقاله عالیه.

براي كنترل احساسات پنج بار از خودتان بپرسید: «چرا؟»

donya-e-eqtesad.com

برای این کار پیش از هر تصمیمی، احساسات خود را کنترل کنید. مطمئن باشید هر چه بیشتر این کار را تمرین کنید خواهید توانست تصمیم‌های درست تری اتخاذ كنید.