Ali Shahab

473 days ago

بسیار خواندنی: روشی کاربردی برای گذران روزهای بد زندگی.

پنج روال قدرتمند که شما را انعطاف پذیر می سازد

thinkingacademy.org

+4 مثبتمنفی انعطافپذیری زندگی، هر از چند گاهی، ضربات شدیدی به ما وارد می کند.