Ali Shahab

348 days ago

تحقیق خوبیه

سه سناریو برای فتح بازارها

donya-e-eqtesad.com

در همین راستا، سه سناریو برای حفظ و تقویت تجاری ایران در منطقه مطرح است؛ سناریوی اول اینکه ایران از مسیر «قدرت‌یابی ژئوپلیتیک» به سمت «قدرت‌یابی ژئواکونومیک» حرک