Ali Shahab

536 days ago

شخصا اینو با گزاره‌ها تجربه کردم :) بسیار مفیده.

عادت های محوری چگونه وضعیت زندگی شما را بهبود می بخشند؟

digiato.com

در مطلب قبل برایتان 101 عادت روزانه را بر شمردیم که می توانند شما را به سمت موفقیت رهنمون کنند.