Ali Shahab

484 days ago

عالی عالی

با این دو قدم ساده استعداد خود را کشف کنید

digiato.com

حتما برایتان پیش آمده که از استعداد فردی در یک حوزه خاص شنیده باشید یا اینکه حرف هایی در مورد بی استعدادی فرد دیگر در زمینه ای به گوشتان خورده باشد.