Ali Shahab

550 days ago

چه کنید تا کارکنان به شما احترام بگذارند؟

donya-e-eqtesad.com

1) سبک مدیریتی خودتان را پیدا کنید: یکی از مهم‌ترین کارهایی که یک رهبر می‌تواند انجام دهد خودشکوفایی و کشف سبک مدیریتی و رهبری خود است.