Ali Shahab

550 days ago

خیلی جالبه

چرا نباید بیش از حد روی فواید نوآوری حساب باز کرد؟

donya-e-eqtesad.com

پژوهشگران فوق در بررسی‌های خودشان سعی کردند حساسیت شرکت‌کنندگان در پژوهش را نسبت به اشکالات احتمالی در یک کالای خاص بالا ببرند تا ببینند آیا این موضوع آنها را به ب