Ali Shahab

159 days ago

اول‌ش ترسناکه تا وقتی بپری تو رودخونه و جریان تند آب ناخودآگاه ببردت جلو ...

آیا موفقیت ارزش خطرکردن دارد؟

armandaily.ir

برای بیشتر ما ریسک کردن کار ترسناکی است زیرا همیشه احتمال شکست وجود دارد. به ما یاد داده شده که احتیاط کرده و از ریسک‌های غیرلازم خودداری کنیم.