Ali Shahab

558 days ago

خواندنی

چگونه می توان یک انسان بهینه بود

thinkingacademy.org

+10 مثبتمنفی چگونه می توان انسان مطلوبی شد؟ در طول تاریخ، در این زمینه، گمانه زنی های زیادی وجود داشته. از نظر ارسطو؛ والاترین حالت انسانی، خوشروانی بود.