Ali Shahab

498 days ago

چیزی که نادیده می‌گیریم معمولا همین تجربه‌گرایی است!

بخش سخت یافتن رویای شخصی‌تان

thinkingacademy.org

+3 مثبتمنفی رویاپردازی این روزها بحث‌های زیادی در مورد رؤیاپردازی وجود دارد.